Blogs

“Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing;
and dream while others are wishing.”
“Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời;
và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.”
William Arthur Ward
Không có kết quả!
Trình độ tiếng Nhật
Điều khoản & Thể lệ sử dụng